Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uzgodnienia wydawane przez ZDP w Opolu

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu wydaje uzgodnienia dotyczące:

Podstawę prawną przy wydawaniu Postanowień oraz Decyzji administracyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu stanowią:

 1. kodeks postępowania administracyjnego;
 2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007r. - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami);
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430);
 4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r z późniejszymi zmianami;
 5. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U. 225 poz. 1635);
 6. Uchwała Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego

Dodatkowe informacje:

 1. w przypadku gdy do tut. Zarządu występuje Projektant winien on posiadać Upoważnienie (pełnomocnictwo) imienne od Inwestora zadania do występowania w jego imieniu (pełnomocnictwo winno dotyczyć konkretnego zadania inwestycyjnego),
 2. przy wydawaniu decyzji administracyjnych obowiazują opłaty skarbowe określone w Ustawie o opłacie skarbowej. W Ustawie tej określone są też podmioty i inwestycje zwolnienia od opłaty skarbowej,
 3. wszelkie opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Prezydenta Miasta Opola, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole, Bank Millenium SA Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249. W tutejszym Zarządzie należy przedłożyć oryginał dowodu wpłaty.

Więcej informacji pod numerem telefonu 077 441-40-69 wew. 35

 

Brak opisu obrazka

fot. Zajęcie pasa drogowego w związku z ułożeniem urządzeń w pasie drogowym.

Wersja XML